Raitiotien maankäyttöskenaariot/Light rail’s opportunities in urban development

Lisätty: 30/04/2018 / Tagit : , , , , , , , , ,

Diplomityössäni on teoreettisesti tutkittu, mikä on Tampereen kaupunkiseudun raitiotien välityskyvyn maksimin mahdollistama maankäyttö. Tutkittaessa raitiotien mahdollistamaa maankäyttöä voidaan myös varautua paremmin yhä kiihtyvään kaupungistumisskenaarioon Tampereen kaupunkiseudulla. Työni taustalla on Tampereen teknillisen yliopiston professorin Panu Lehtovuoren johtama WHOLE-hanke. Diplomityöni on sen spin-off case-tutkimus.
Suomen kasvukeskuksilla on vielä enemmän kasvupotentiaalia kuin nykyhetkellä Suomessa ajatellaan. Raideliikenteen täyttä potentiaalia maankäytön kehittämisessä ei ole vielä otettu huomioon maankäytössä kaikessa laajuudessaan, varsinkaan hyötykustannuslaskelmissa tai vaikutusten arvioinneissa. Kaupungistuminen luo joukkoliikenteen kulta-ajat. Tämän vuoksi myös Suomen toiseksi suurimmalla kaupunkiseudulla, Tampereen kaupunkiseudulla, on otollista selvittää raitiotien potentiaali maankäytössä. Tampereen uutta modernia raitiotietä voidaan kapasiteetiltaan pitää maanpäällisenä metrona.
Tampereen kaupunki on päättänyt syksyllä 2016 raitiotien 1. vaiheen rakentamisen aloittamisesta. Työssäni on tutkittu erityisesti raitiotien laajennussuuntakäytäviä kohti Pirkkalaan ja Koilliskeskusta. Työni päätavoitteena oli selvittää, minne ja kuinka paljon maankäyttöä raitiotien rakentaminen mahdollistaisi. Työssäni tutkittiin myös joukkoliikenteen, erityisesti raitiotien maankäytöllistä vaikutusaluetta.
Työhöni sisältyy teoreettisia ja empiirisiä menetelmiä. Kirjallisuuskatsauksen ja paikkatietoanalyysien tueksi selvitettiin raitiotien vaikutuksia Tampereeseen verrattavissa raitiotiekaupungeissa. Erityisesti Bergeniä, Strasbourgia ja Freiburgia tutkittiin. Näihin kaupunkeihin toteutettiin perusteelliset ekskursiot ja haastattelut työni puolesta. Kansainvälisen ja kansallisen vertailun tuloksena modernin raitiotien maankäytölliseksi vaikutusalueeksi saatiin maksimissaan 600 metrin linnuntie-etäisyys pysäkeistä. Työssäni luotiin kolme eri teoreettista skenaariota, joiden mukaan Tampereen kaupunkiseudulle neljän haaran raitiotieverkoston välityskyky voisi mahdollistaa noin 110 000–300 000 uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä. Etenkin Koilliskeskuksen ja Pirkkalan haarat mahdollistavat runsaan täydennysrakentamisen.
Raitiotietä pidetään yleisesti liikenteellisenä hankkeena, mutta se tarjoaa paljon mahdollisuuksia uudenlaiseen maankäyttöön kaupungeissa. Työn jatkotoimenpiteinä suositellaan etenkin raitiotien ja muiden joukkoliikennemuotojen vaikutuksien laajempaa selvittämistä etenkin maankäyttöön.

Linkki julkaisuun: http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201709201910
Julkaisuvuosi: 2017
Tekijä(t): Eero Kauppinen, Ramboll Finland Oy / Tampereen teknillinen yliopisto

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design